ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ

 

Τηλ. Ἱεροῦ Ναοῦ: 25331888

Τηλ. ἱερέων:

π. Μιχαὴλ Βοσκός: 99670706

π. Ἀθανάσιος Μάργαρης: 99723553

π. Νικόλαος Ἰωάννου: 99839478

 

Ἡμέρα καὶ ὥρα τελέσεως τοῦ Γάμου:

 

Παρακαλοῦμε νὰ γίνεται ἐγκαίρως κράτηση τῆς ἡμερας καὶ τῆς ὥρας τελέσεως τοῦ Γάμου σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ. Σὲ περίπτωση ὁποιασδήποτε ἀλλαγῆς ἢ σὲ περίπτωση ἀκύρωσης νὰ ἐνημερώνονται ἀμέσως οἱ ἱερεῖς.

Ἡ χρήση τῆς αὐλῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιὰ τὸ χαιρέτημα δὲν ἐπιτρέπεται βάσει σχετικῆς ἐγκυκλίου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας.

 

Τί χρειάζεται γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς Ἀδείας Γάμου:

 

Ἡ Ἄδεια Γάμου ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Ἀδειῶν Γάμου τῆς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ (τηλ. 25864303 / 25864304). Γιὰ τὴν ἔκδοσή της ἀπαιτοῦνται τὰ ἑξῆς:

Α) Πιστοποιητικὰ Ἀγαμίας: Ἐκδίδονται ἀπὸ τὸν ἱερέα τῆς ἐνορίας τοῦ κάθε ἐνδιαφερόμενου. Γιὰ τὴν ἔκδοση τους ἀπαιτοῦνται τὰ ἑξῆς δικαιολογητικά:

- Ταυτότητες ἢ διαβατήρια καὶ τῶν δύο ἐνδιαφερομένων

- Πιστοποιητικὰ Γεννήσεως καὶ τῶν δύο ἐνδιαφερομένων (πρωτότυπα)

- Βεβαίωση ὅτι ἔχουν ὑποβληθεῖ σὲ ἐξέταση γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο ὕπαρξης Μεσογειακῆς Ἀναιμίας (ἡ ἐξέταση αὐτὴ πρέπει νὰ γίνεται ἐγκαίρως, γιατὶ ἀπαιτεῖ χρόνο)

- Ὑπεύθυνες Δηλώσεις ποὺ ὑπογράφονται ἀπὸ τὸν Πρωτοκολλητὴ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Δικαστηρίου

- Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ἕνας ἢ καὶ οἱ δύο ἐνδιαφερόμενοι ἦταν ξανὰ παντρεμένος / οι πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ προσκομίσουν τὸ πρωτότυπο Ἐκκλησιαστικὸ Διαζύγιο καὶ τὸ πρωτότυπο Πολιτικὸ Διαζύγιο

Β) Ἀμοιβαία Συναίνεση – Δήλωση

Τὸ ἔντυπο αὐτὸ ἑτοιμάζεται ἀπὸ τὸν ἱερέα τοῦ Ναοῦ, ὅπου θὰ τελεστεῖ ὁ Γάμος, ἀφοῦ προσκομιστοῦν ὅλα τὰ δικαιολογητικὰ ποὺ προανεφέρθηκαν.

 

Κατὰ τὴν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου:

 

Πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου:

 

Πρέπει νὰ φέρετε στὸν Ναὸ τὸν δίσκο, ὁ ὁποῖος θὰ περιέχει:

- Τὴν Ἄδεια Γάμου, χωρὶς τὴν ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ τελεστεῖ τὸ Μυστήριο

- Τοὺς ἀρραβῶνες (βέρες)

- Τὰ στέφανα

- Ἕνα πρόσφορο, μιὰ μπουκάλα κουμανταρία καὶ ἕνα ποτήρι (διαφανὲς)

- Τὸ μαξιλαράκι γιὰ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ

- Τὰ κουφέτα (δὲν εἶναι ἀπαραίτητα)

  

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου:

 

Τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου δὲν εἶναι ἕνα κοσμικὸ κοινωνικὸ γεγονός, ἀλλὰ ἕνα ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὀφείλουμε, ὡς ἐκ τούτου, νὰ συμμετέχουμε σ’ αὐτὸ μὲ πολλὴ εὐλάβεια καὶ μὲ διάθεση προσευχῆς, ἀκούοντας μὲ προσοχὴ τὶς ὡραιότατες εὐχὲς ποὺ διαβάζονται. Παρακαλοῦμε νὰ ἀποφεύγονται ἐνέργειες ποὺ καταστρέφουν τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου (π.χ. τὰ χειροκροτήματα κατὰ τὴν εἴσοδο τοῦ γαμπροῦ καὶ τῆς νύφης στὸν Ναό, τὸ πάτημα κατὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, οἱ ἄσκοπες ὁμιλίες, ἡ ρίψη λουλουδιῶν μέσα στὸν Ναὸ κ.λπ.)

 

Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου:

 

Τὸ τέλος τῶν 150 εὐρὼ γιὰ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου καταβάλλεται μετὰ τὴν τέλεσή του. Ἐὰν οἱ καιρικὲς συνθῆκες ἀπαιτοῦν τὴ χρήση κλιματιστικῶν, παρακαλοῦμε νὰ προσφέρετε κάτι παραπάνω γιὰ τὴν κατανάλωση ρεύματος.

Παρακαλοῦμε νὰ ἀποφεύγεται ἡ ρίψη κομφετὶ στὴν αὐλὴ τοῦ Ναοῦ λόγῳ τῶν πολλῶν προβλημάτων ποὺ δημιουργεῖ μὲ τοὺς περιοίκους.

 

Ἔκδοση Πιστοποιητικοῦ Γάμου:

 

          Τὸ Πιστοποιητικὸ Γάμου θὰ τὸ ζητήσετε ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Λεμεσοῦ δέκα μέρες μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου. Ὁ ἱερέας θὰ ἔχει πάρει ἤδη ὑπογεγραμμένη τὴν Ἄδεια Γάμου στὴ Μητρόπολη Λεμεσοῦ, ὥστε νὰ καταχωρηθεῖ ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Γραφείου Ἀδειῶν Γάμου ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.