ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

 

Τηλ. Ἱεροῦ Ναοῦ: 25331888

Τηλ. ἱερέων:

π. Μιχαὴλ Βοσκός: 99670706

π. Ἀθανάσιος Μάργαρης: 99723553

π. Νικόλαος Ἰωάννου: 99839478

 

Ἡμέρα καὶ ὥρα τελέσεως Βαπτίσεως:

 

Παρακαλοῦμε νὰ γίνεται ἐγκαίρως κράτηση τῆς ἡμερας καὶ τῆς ὥρας τελέσεως τῆς Βαπτίσεως σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ. Σὲ περίπτωση ὁποιασδήποτε ἀλλαγῆς ἢ σὲ περίπτωση ἀκύρωσης νὰ ἐνημερώνονται ἀμέσως οἱ ἱερεῖς.

 

Κατὰ τὴν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως:

 

Πρέπει νὰ φέρετε μαζί σας τὰ ἀκόλουθα ἔγγραφα:

- τὸ Πιστοποιητικὸ Γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ

- τὶς Ταυτότητες τῶν δύο γονέων καὶ τοῦ / τῆς ἀναδόχου

- τὸ Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως τοῦ / τῆς ἀναδόχου

 

Τὸ τέλος γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως εἶναι 80 εὐρώ. Ἐὰν οἱ καιρικὲς συνθῆκες ἀπαιτοῦν τὴ χρήση κλιματιστικῶν, παρακαλοῦμε νὰ προσφέρετε κάτι παραπάνω γιὰ τὴν κατανάλωση ρεύματος.

 

Τὸ Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως δὲν εἶναι ἕνα κοσμικὸ κοινωνικὸ γεγονός, ἀλλὰ ἕνα ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὀφείλουμε, ὡς ἐκ τούτου, νὰ συμμετέχουμε σ’ αὐτὸ μὲ πολλὴ εὐλάβεια καὶ μὲ διάθεση προσευχῆς, ἀκούοντας μὲ προσοχὴ τὶς ὡραιότατες εὐχὲς ποὺ διαβάζονται. Παρακαλοῦμε νὰ ἀποφεύγονται ἐνέργειες ποὺ καταστρέφουν τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου, κυρίως δὲ οἱ ἄσκοπες ὁμιλίες.

 

Ἔκδοση Πιστοποιητικοῦ Βαπτίσεως:

 

          Τὸ Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως θὰ τὸ ζητήσετε ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Λεμεσοῦ δέκα μέρες μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου, προσκομίζοντας τὸ σχετικὸ ἔντυπο ποὺ θὰ σᾶς δώσει ὁ ἱερέας.

 

Τί ἄλλο πρέπει νὰ γνωρίζετε σχετικὰ μὲ τὸ Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως:

 

- Γιὰ τὴ βάπτιση τοῦ παιδιοῦ ἀπαιτεῖται ἀπαραιτήτως ἡ συγκατάθεση καὶ τῶν δύο γονέων. Αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ὅταν ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο γονέων δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος. Σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἀπαιτεῖται ἡ γραπτὴ συγκατάθεση τοῦ γονιοῦ ποὺ δὲν εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος.

 

- Τὸ ὄνομα ποὺ δίδεται στὸ παιδὶ καλὸ εἶναι νὰ εἶναι Χριστιανικὸ ἢ Ἑλληνικό. Ὑποκοριστικὰ καὶ παρεφθαρμένα ὀνόματα ἢ ξενόφερτα ὀνόματα δὲν ἐπιτρέπονται. Δὲν ἐπιτρέπονται ἐπίσης τὰ δύο ὀνόματα. Σὲ περίπτωση ποὺ ὑπάρχει σοβαρὸς λόγος νὰ δοθοῦν δύο ὀνόματα, ἀπαιτεῖται ἔγκριση ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Λεμεσοῦ.

 

- Ὁ ἀνάδοχος πρέπει νὰ εἶναι ἀπαραιτήτως Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος (κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται μὲ τὸ Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως ποὺ θὰ προσκομίσει), νὰ εἶναι σὲ ὥριμη ἡλικία (ἄνω τῶν 18 ἐτῶν) καὶ νὰ εἶναι ἕνας (ὄχι δύο). Σὲ περίπτωση ποὺ ὑπάρχει σοβαρὸς λόγος νὰ μποῦν δύο ἀνάδοχοι, ἀπαιτεῖται ἔγκριση ἀπὸ τὴ Μητρόπολη Λεμεσοῦ.

 

- Τὰ βαπτιστικὰ ἐνδύματα πρέπει νὰ εἶναι λευκά, γιατὶ συμβολίζουν τὸ φῶς ποὺ ἀποκτᾶ ὁ βαπτιζόμενος μὲ τὸ Ἱερὸ Μυστήριο.

 

- Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτηση λουλουδιῶν ἢ κορδελῶν πάνω στὴν κολυμβήθρα. Ἡ κολυμβήθρα εἶναι ἱερὸ ἐκκλησιαστικὸ σκεῦος

 

- Ἡ λαμπάδα καλὸ εἶναι νὰ εἶναι ἁπλὴ ἢ ἐλαφρὰ στολισμένη. Ν’ ἀποφεύγονται πάνω σ’ αὐτὴν κούκλες, ὁμοιώματα μὲ ζωάκια κ.λπ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.